Akcieatrhy  >  Analyzy  >  Fundamentalni-analyza  >  Makroekonomicke-ukazatele  >  Makroekonomické ukazatele

Makroekonomické ukazatele fundamentální analýzy


Fundamentální analýza     Mikroekonomické ukazatele

 

Beige Book (Béžová kniha)

Béžová kniha je ukazatelem ekonomické aktivity v jednotlivých regionech USA a indikátorem budoucích rozhodnutí FOMC o vývoji monetární politiky. Jde o shrnutí diskuzí o současných ekonomických podmínkách, které jsou vydávané osmkrát v roce. Každá z dvanácti bank federálního rezervního systému sbírá informace o ekonomických podmínkách z rozhovorů s řediteli bank a největších společností, ekonomů, tržních expertů apod. Béžová kniha sumarizuje informace podle jednotlivých sektorů a oblastí. Nevyjadřuje však názory Rady federálního rezervního systému (FRB) ani Federálních bank, ale pouze sumarizuje komentáře ze společností a kontakty mimo Federální rezervní systém.
 

Business Inventories (Podnikové zásoby)

Ukazatel Podnikových zásob v sobě zahrnuje statistiku prodejů a statistiku stavu zásob ve všech třech etapách výrobního procesu - výrobě, velkoobchodu a u konečných prodejců. Všechny tři komponenty týkající se prodeje, jako i stav zásob ve výrobě a velkoobchodu, se oznamují ještě před zveřejněním stavu Podnikových zásob. Samotné zveřejnění Podnikových zásob tedy nemá na trh prakticky žádný vliv, protože to jediné, co přináší, je stav zásob konečných prodejců. Zásoby v agregátní výšce ale mohou ovlivnit výhled hrubého domácího produktu (GDP). Pomocí změny zásob je totiž možné dosahovat krátkodobé rovnováhy mezi poptávkou a výrobou. Pokud však dlouhodobě dochází k nahromadění zásob, je to signál o nedostatečné poptávce, tedy možné nadvýrobě a možné ekonomické recesi. Rostoucí zásoby by při stagnující poptávce měly vést ke snížení průmyslové produkce a tím k mírnému ochlazení ekonomiky. Zároveň s Podnikovými zásobami se zveřejňuje i poměr zásoby/prodej (I/S - inventory-to-sales ratio). Uvedený indikátor nám udává, jak dlouho by se mohly čerpat současné zásoby, kdyby prodej pokračoval v současné výšce. Relativně nižší poměr I/S může znamenat, že by výrobci měli zvýšit produkci a doplnit zásoby.
 

Consumer Confidence (Spotřebitelská důvěra)

Mezi dva hlavní průzkumy, které se snaží kvantifikovat úroveň spotřebitelské důvěry patří Conference Board Consumer Confidence a University of Michigan Consumer Sentiment Survey. Mezi těmito průzkumy jsou jen minimální rozdíly.

Spotřebitelská důvěra signalizuje situaci v domácnostech a jejich očekávání do budoucnosti. Conference Board ji stanovuje na základě pravidelného průzkumu pěti tisíc domácností. Index by měl poskytovat informace o budoucí změně spotřebitelské poptávky (je důležité si uvědomit, že výdaje spotřebitelů představují plné dvě třetiny HDP), o nových trendech spotřebitelské poptávky a o vývoji hrubého domácího produktu jako celku. Ale jen změny indexu v rozsahu minimálně pět procent jsou směrodatné. Index se skládá z dvou složek. 60 % tvoří očekávání domácností týkající se budoucího vývoje a 40 % tvoří současná důvěra. Očekávání jsou tedy chápána jako významnější atribut celého indexu. Domácnosti svoje očekávání do budoucnosti formují na základě svých budoucích očekávaných příjmů a důvěry, zda-li si udrží svoji práci nebo zda-li získají novou. V případě, že je jejich důvěra v tyto skutečnosti vysoká, očekává se nárůst spotřebitelské poptávky a ekonomika by měla expandovat. Nárůst spotřebitelské poptávky však také může iniciovat zvýšení inflace. Příliš vysoký index spotřebitelské důvěry tedy může být dalším důvodem pro zpřísnění monetární politiky Federálním rezervním systémem (Fed).
 

Conference Board Help Wanted Index (Pomocný index Konferenční rady)

Tento index je důležitým indikátorem trendu na trhu práce. Index se sestavuje na základě průzkumu konferenční rady o množství inzerátů nabízejících práci v 51 hlavních denících USA. Čím víc je inzerátů, tím vyšší je hodnota indexu. Zahajovacím rokem je rok 1987 s hodnotou 100 bodů. Index je sezónně upravovaný.
 

Construction spending (Stavební výdaje)

Tento ukazatel sumarizuje množství výdajů vynaložených na výstavbu. Je rozdělený na výdaje na nové stavby rezidentů, nerezidentů a veřejnosti. Za důležité jsou považované jen trendy, které trvají více než tři měsíce. Reálnou hodnotu výdajových položek rezidentů a nerezidentů používají ekonomové na předpověď investiční složky čtvrtletního HDP.
 

Consumer Credit (Spotřebitelský dluh)

Tento měsíční ukazatel spotřebitelského dluhu je značně volatilní a je nutné ho revidovat. Výkaz spotřebitelského úvěru se vydává až po všech ostatních výkazech obsahujících ukazatele spotřebitelských výdajů, včetně prodejů obchodních sítí, maloobchodních prodejců, prodejců automobilů, výkazu spotřebitelské důvěry a výkazu osobní spotřeby. Z tohoto důvodu trh téměř nikdy nereaguje na výsledky výkazu spotřebitelského úvěru. Spotřebitelský úvěr je možno rozdělit do tří kategorií: auta, úvěry (např. kreditní karty) a ostatní výdaje. Právě proto, že už před zveřejněním tohoto výkazu je možné znát celkovou výši spotřebitelských výdajů, je pouze malým přínosem, když se dozvíme, jaká část těchto výdajů byla financována úvěrem. Období velkých výdajů mohou být provázena relativně nízkým růstem úvěrů a naopak.
 

Continuing Claims (Opakované žádosti o podporu v nezaměstnanosti)

Jedná se o již zaregistrované žádosti o podporu v nezaměstnanosti, nebo-li žádosti těch nezaměstnaných, kteří se na úřadu práce zaregistrovali již v minulosti a pokračují v pobírání podpory.
 

CPI - Consumer Price Index (Index spotřebitelských cen)

Consumer Price Index - Index spotřebitelských cen je ukazatelem změny cenové úrovně spotřebitelského koše zboží a služeb nakupovaných domácnostmi. CPI je nejčastěji používaný nástroj pro měření inflace. Používá se při kalkulaci minimálních životních nákladů pro vládní sociální programy a je také podkladem pro jednání odborů. Často je kritizovaný za přehodnocování skutečné inflace, protože nezohledňuje substituční efekty a protože pevný koš neodráží výrazné cenové změny v nových technologiích, které většinou klesají. CPI bývá často ovlivněn silnými výkyvy cen potravin a energií. Z tohoto důvodu je také důležitý jádrový index CPI (core CPI), který je od cen potravin a energií očištěn.
 

Durable Goods Orders (Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby)

Výkaz objednávek zboží dlouhodobé spotřeby měří dolarový objem objednávek, zásilek a nesplněných objednávek zboží dlouhodobé spotřeby. Zboží dlouhodobé spotřeby je definováno jako zboží, jehož trvanlivost je minimálně tři roky. Objednávky jsou považovány za hlavní ukazatel výrobní aktivity a i když je tento ukazatel nestálý a vyžaduje značné revize, trh se jím často řídí. Celkový počet objednávek bývá ovlivněn velkými změnami v resortech obrany a letectva. Proto nárůst všech objednávek způsobený pouze nárůstem v rámci jednoho sektoru trh v úvahu nebere. Důležitou kategorií v této zprávě je kategorie "nezpracovaný materiál" (capital goods), který nesouvisí s obranou. Ten představuje největší složku podnikových investic, které se podílejí na celkovém HDP. Zásilky "nezpracovaného materiálu" jsou dobrým indikátorem úrovně investic společností v daném čtvrtletí a na základě objednávek "nezpracovaného materiálu" lze zhodnotit růst podnikových investic v budoucím čtvrtletí.
 

Employment Cost Index - ECI (Index výdajů na zaměstnanost)

Opožděná povaha dává tomuto indexu charakter méně významného časového indikátoru trendu nákladů na zaměstnance, než je údaj o hodinové mzdě měsíčně zveřejňovaný ve Zprávě o zaměstnanosti (Employment Report). Přínosem daného indexu je, že upravuje rozdělení zaměstnanosti mezi jednotlivá průmyslová odvětví tím, že bere do úvahy užitkové náklady. Tyto skutečnosti jsou sice zajímavé, ale v podstatě nemění výši hodinové mzdy zaznamenané ve Zprávě o zaměstnanosti.

ECI měří výši inflaci mezd. Při rozhodování o výši úrokových sazeb, FRB často cituje změny v tomto indexu.

Trh se zaměřuje především na čtvrtletní a roční změny v každé ze třech uvedených kategorií: Celkové výdaje na zaměstnanost, Platy a odměny, Užitkové náklady. Výsledné hodnoty mohou být zkreslené ročními odměnami ve finančním sektoru. Kvůli přesnějšímu určení daného indexu analytici obvykle nezahrnují provize mezi platy a odměny.

Employment Report (Zpráva o zaměstnanosti)

Průzkumy ohledně nezaměstnanosti jsou uskutečňované ke 12. dni každého měsíce: The household survey – Průzkum v domácnostech: V tomto průzkumu se mapuje vzorek přibližně 60.000 domácností. Výsledkem je Unemployment rate – Míra nezaměstnanosti. The establishment survey – Průzkum ve společnostech. V tomto průzkumu se mapuje vzorek přibližně 375.000 jednotek. Zpráva obsahuje:

Total payrolls – Počet nových zaměstnanců
Average workweek – Průměrná délka pracovního týdne
Average hourly earnings figures – Průměrná hodinová mzda

Total payrolls jsou rozdělené do sektorů, jako například těžební průmysl, zpracovatelský průmysl, stavebnictví, služby a stát. Investoři sledují tyto indikátory velmi pozorně jako indikátory trendů v sektorech a ekonomice jako celku.

Average workweek je důležitý ze dvou důvodů. Za prvé je rozhodujícím faktorem při určování dalších měsíčních indikátorů jako je Industrial production – Průmyslová produkce a Personal Income – Osobní příjmy. Za druhé je užitečným indikátorem podmínek na trhu práce: rostoucí délka pracovního týdne na začátku ekonomického cyklu může být i prvním indikátorem toho, že zaměstnavatelé zvýší počet svých zaměstnanců, i když později tento vývoj v ekonomickém cyklu může indikovat nedostatek vhodných kandidátů na trhu práce a tlak na vyšší mzdy.

Average hourly earnings stejně jako average workweek jsou velmi pozorně sledované indikátory potenciální inflace, protože poukazují na tlaky na trhu práce.

Existing Home Sales (Prodej existujících rodinných domů)

Zpráva poskytuje údaje o úrovni tržeb z prodeje existujících domů. Je považována za dobrý indikátor aktivity v sektoru výstavby rodinných domů. Údaje o započaté výstavbě a vydaných stavebních povolení (viz Housing Starts and Building Permits) a o prodejích nových domů (New Home Sales) poukazují spíše na nabídku než na poptávku po domech. Prodej existujících domů je ukazatelem poptávky po domech, čímž podstatně doplňuje výše zmíněné údaje. Tržby výrazně závisí na úrokových sazbách hypotečních úvěrů, na které reagují s několikaměsíčním zpožděním. V zimě lze v tržbách pozorovat silné výkyvy, když špatné počasí významně ovlivňuje tržby. Kromě celkových tržeb zpráva obsahuje i počet domů na prodej a průměrnou cenu domů. Potom jednoduchým výpočtem - počet domů na prodej x průměrná cena domu / tržby z prodeje existujících domů - můžeme vypočítat dobu prodeje jednoho domu v měsících. Čím je tato hodnota nižší, tím vyšší je poptávka po domech a naopak.

Factory Orders (Podnikové objednávky)

Tento ukazatel je sestaven z objednávek zboží dlouhodobé spotřeby a zboží krátkodobé spotřeby. Zboží krátkodobé spotřeby je složeno z takových položek, jako jsou potraviny, tabákové výrobky, běžné spotřební zboží, atd. Tedy položky, které zaznamenávají souvislý růst. Proto předpovědi trhu týkající se zboží krátkodobé spotřeby jsou mnohem přesnější než předpovědi objednávek zboží dlouhodobé spotřeby. V současnosti představují objednávky zboží dlouhodobé spotřeby kolem 54% všech objednávek. Poslední novou informací, kterou tento výkaz poskytuje, je informace o podnikových zásobách. Je to první zveřejněná zpráva o zásobách v měsíci. Zásoby velkoobchodů se zveřejňují o týden později a zásoby maloobchodů ještě několik dní po nich. Úroveň zásob jako ukazatel nezpůsobuje pohyb trhu, ale pomáhá ekonomům odhadovat velikost zásob v čtvrtletním výkazu HDP.

FOMC Minutes (Zápis ze zasedání FOMC)

Federální výbor pro operace na volném trhu zasedá přibližně každých šest týdnů a rozhoduje, zda je potřebné změnit monetární politiku. Zápis ze zasedání se zveřejňuje několik dní po zasedání Rady. Všeobecně obsahuje diskusi o ekonomických a finančních faktorech, které FOMC zvažovala při rozhodování o směrování monetární politiky. Zápis rovněž poukazuje na náklonnost Rady pro další zvyšování nebo snižování úrokových sazeb.

GDP - Gross Domestic Product (Hrubý domácí produkt)

Hrubý domácí produkt je hlavním ukazatelem ekonomické aktivity společnosti a stavu ekonomiky jako celku. Představuje tržní hodnotu všech výrobků a služeb vyprodukovaných za určité období na území určitého státu. Největší složkou HDP je spotřeba domácností, která představuje 2/3 hodnoty HDP. Zajímavou složkou HDP jsou zásoby, jejichž nárůst zvýší celkový HDP, ale jejich navýšení je pro ekonomiku spíše negativním indikátorem. Ve zprávě o HDP v USA, kterou zveřejňuje Bureau of Economic Analysis je kromě údajů o celkovém růstu HDP možno nalézt i informace o vývoji spotřebitelské poptávky, firemních investicích, zásobách podniků, čistém exportu, státních výdajích, úrovni obchodní bilance a deflátor HDP. Deflátor HDP vyjadřuje změnu cen v celkovém HDP. Vedle Indexu spotřebitelských cen (CPI) je HDP Deflátor dalším způsobem měření inflace. Na rozdíl od CPI však nesleduje jen pevný spotřebitelský koš zboží a služeb, ale všechny ekonomikou produkované výrobky a nabízené služby. Údaj o výši HDP je zveřejňován čtvrtletně, a proto není tak pohotovým indikátorem, jako měsíční makroekonomické ukazatele. Právě díky nim je možné úroveň HDP celkem přesně předpovídat. Za optimální se považuje růst HDP na úrovni 2,0 - 2,5% při plné zaměstnanosti (míra nezaměstnanosti 5,5 - 6,0%).

Housing Starts and Building Permits (Započatá výstavba a vydaná stavební povolení)

Indikátor Housing Starts představuje počet bytů a domů, které se v daném měsíci začínají stavět. Building Permits měří počet stavebních povolení vydaných za účelem započetí výstavby nových domů. Oba indikátory obvykle rostou několik měsíců potom, co došlo ke snížení sazeb u hypotečních úvěrů. Stavební povolení sice vedou k započetí stavby, ale protože se nevyžadují v každém regionu, je jejich počet většinou nižší než skutečný počet nově postavených bytů a domů. Měsíční údaje jsou z tohoto důvodu rozdělená podle regionů (Severovýchod, Středozápad, Jih, Západ). Z makroekonomického hlediska naznačuje údaj o započaté výstavbě spíše stav důvěry spotřebitelů, než stav ekonomiky jako celku. Je tak dalším z indikátorů, podle kterého Federální rezervní systém (Fed) určuje svoji monetární politiku. Indikátory jsou rovněž velmi citlivé na úrokové sazby. Vyšší sazby se totiž ihned odrážejí ve vyšších sazbách hypotečních úvěrů, čímž se celkové náklady na získání nemovitostí významně zvyšují.

Import and Export Prices (Dovozní a vývozní ceny)

Prestože tyto údaje nehýbou trhem, dovozní a vývozní ceny jsou užitečným indikátorem inflačních tlaků způsobených změnami ve vývoji měnových kurzů, jelikož 15% ze všech výrobků prodávaných v USA představuje dovoz. Dovozní ceny mají vliv i na ziskovost amerických firem. Pokud je dolar silný a dovozní ceny klesají, americké společnosti rovněž musí snížit svoje ceny, čímž snižují své zisky. Naopak, když dolar oslabuje a dovozní ceny rostou, pro americké společnosti je jednodušší zvyšovat ceny svých výrobků a zvyšovat tak svoje zisky, čímž se však na druhou stranu zvyšují inflační tlaky. Exportní ceny jsou ukazatelem úrovně poptávky po amerických výrobcích v zahraničí.

Industrial Production (Průmyslová výroba)

Index Průmyslové výroby zahrnuje fyzickou produkci ve výrobním a těžebním sektoru a v sektoru veřejných služeb. Poukazuje na stav průmyslu a na vývoj reálné ekonomiky. V podstatě jde o ukazatel využitelnosti výrobních kapacit v průmyslu. Prostřednictvím něho je možné rozeznat rozdíl - "gap" mezi skutečnou a potenciální produkcí. Když reálná produkce tvoří maximálně 85 % potenciální produkce, další zvyšování agregátní poptávky vedoucí k růstu HDP nemusí vést k rychlejšímu růstu cenové hladiny v ekonomice. Ekonomika je tedy schopná růst bez příznaků akcelerace inflace. Pokud však budou výrobní kapacity využívané z více než 85 %, ekonomika nemůže (teoreticky) růst bez inflačních tlaků. Firmy, aby zvýšili svoji produkci, si totiž budou muset najímat další pracovní síly, které ale budou dražší. Vyšší mzdy následně způsobí zdražení cen výrobků a na to navazuje inflace. Pokud se tedy skutečná produkce pohybuje nad 85 % potenciální, rostoucí poptávka bude ve větší míře ovlivňovat růst cenové hladiny. Jinak řečeno stupeň využitelnosti výrobních kapacit v průmyslu může naznačovat budoucí vývoj cenové hladiny v ekonomice, a tím i budoucí monetární politiku Federálního rezervního systému (Fed).

Průmyslová výroba a stupeň využití kapacit tedy vypovídají o stavu dané ekonomiky. V případě, že dochází k příliš rychlému růstu výroby a využití výrobních kapacit je vysoké, hrozí nebezpečí přehřátí ekonomiky a Fed tak má další podnět pro případné zvýšení úrokových sazeb. V takové situaci dochází k poklesu akciových kurzů. V opačném případě, pokud průmyslová výroba klesá a využit í kapacit je nízké, Fed může svoje klíčové sazby snížit a povzbudit tak celou průmyslovou sféru i akciový trh.

Initial Claims (Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti)

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti, které byly zaregistrovány na úřadu práce v průběhu určitého sledovaného týdne.

International trade (Mezinárodní obchod)

Výkaz o mezinárodním obchodu je sledovaný zejména kvůli trendům v celkové obchodní rovnováze, ale současně poskytuje i přehled trendů ve vývozu a dovozu výrobků a služeb. Údaje o exportu je důležité sledovat zejména kvůli tomu, že rostoucí konkurenční pozice na domácím trhu a/nebo posilování ekonomických aktivit v zahraničí zvyšuje ekonomický růst USA. Import poskytuje informace o domácí poptávce, ale z hlediska opoždění tohoto výkazu oproti jiným ukazatelům spotřeby není využívaný pro tento účel. Volatilita v měsíční obchodní rovnováze může hrát důležitou roli při předpovědích HDP. Čisté exporty jsou relativně volatilním komponentem HDP a tento výkaz o obchodu poskytuje čtvrtletně nejpřesnější hodnoty čistého exportu.

Internet Sales (Internetový prodej)

Údaje zahrnují prodej zboží a služeb přes Internet, Intranet nebo jiné online systémy, které mohou, ale nemusí využívat plateb online. Jde o jediný oficiální ukazatel prodejní aktivity přes internet. Obvykle údaje nemají výrazný vliv na akciové trhy, ale pokud jsou neočekávaně vysoké nebo nízké, ovlivní to směřování internetových akcií a následně i technologický Nasdaq. Při sledování této zprávy se rovněž internetové tržby porovnávají s tržbami tradičních maloobchodních společností. Slabší stránkou zprávy je skutečnost, že údaje jsou zveřejňovány čtvrtletně s téměř půlročním zpožděním a že neobsahuje tržby za služby cestovních kanceláří, finančních brokerů a prodeje lístků a vstupenek.

Institute for Supply Management Index (ISM Index)

Je pozorně sledované měřítko výrobní aktivity, a to ze dvou důvodů: Prvním je jeho dlouhodobá historie; je kalkulován nepřetržitě od roku 1948. Druhým důvodem je jeho kvalita, když je po mnoho let uznáván jako jeden z nejlepších indikátorů budoucího ekonomického cyklu. Hodnota indexu nad 50 naznačuje expanzi výrobního sektoru, zatímco hodnota pod 50 signalizuje snížení výkonnosti. Celková hodnota indexu se počítá jako vážený průměr následujících pěti podindexů: nové objednávky (30%), výroba (25%), zaměstnanost (20%), dodávky (15%) a zásoby (10%).

Jobless Claims (Žádosti o podporu v nezaměstnanosti)

Jde o souhrn všech žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Zveřejňují se každý týden, a protože údaje často nepředvídatelně kolísají, analytici při jejich sledování používají čtyřtýdenní klouzavý průměr. Žádosti se dělí na nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (Initial Claims) a opakované žádosti o podporu v nezaměstnanosti (Continuing Claims). Na jejich základě se vypočítá tzv. insured unemployment rate. Tato míra nezaměstnanosti ale nebere v úvahu dobrovolně nezaměstnané a ty nezaměstnané, kteří si prácí nenašli ani po skončení 26 týdenního období, ve kterém mohou pobírat podporu v nezaměstnanosti. Ukazatel se však využívá především jako předběžný indikátor mnohem sledovanější zprávy o nezaměstnanosti (Employment Report).

Leading indicators (Hlavní ukazatele)

Výkaz hlavních ukazatelů je souhrnem předcházejících ekonomických ukazatelů: nové objednávky, požadavky nezaměstnaných, nabídka peněz, průměrný pracovní týden, stavební povolení a ceny akcií. Ministerstvo obchodu nedávno „zprivatizovalo“ výkaz hlavních ukazatelů, což znamená, že shromažďování a publikování údajů tohoto výkazu má v současnosti na starosti nezisková Konferenční rada (Conference Board), která též vydává index spotřebitelské důvěry.

NAPM Report (Zpráva Národní asociace nákupního managementu)

Zpráva NAPM je národní průzkum manažerů nákupu, který pokrývá také nové objednávky, dovozní a vývozní objednávky, výrobu, zaměstnanost, zásoby, čas dodání, ceny a nedodané zásilky. I když tato zpráva pokrývá jen výrobní sektor (ne sektor služeb), velmi přesně předpovídá budoucí vývoj ekonomiky. Je to jedna z nejpodrobnějších ekonomických zpráv v daném měsíci, která bývá všeobecně zveřejňována před zprávou o nezaměstnanosti (Employment Report).

NAPM index je výsledkem měsíčního průzkumu víc než 300 společností v 20 průmyslových odvětvích a ve všech státech USA. Celkový index se počítá jako vážený průměr podindexů a to; index nových objednávek, který má 30% váhu v celém indexu, index výroby (25%), index zaměstanosti (20%),index dodávek (15%) a index zásob (10%). Manažeři v průzkumu uvádějí jen, zda se daný indikátor zlepšil, zhoršil nebo zůstal na nezměněné úrovni. Slabší stránkou indexu je, že nezahrnuje sektor služeb a neposkytuje informace o mzdových nákladech, které jsou jednou z největších nákladových položek společností. Index se využívá nepřetržitě od roku 1948. Dno recese předpovídá přibližně se čtyřměsíčním předstihem. Společně s "celonárodním" NAPM Indexem jednotlivé profesní organizace zveřejňují i regionální indikátory. Nejznámějšími jsou Chicago PMI a Philadelphia Fed.

New Home Sales (Prodeje nových domů)

Výkaz měří počet nových rodinných domů (v soukromém vlastnictví), které již byly prodané nebo jsou na prodej. Prodeje nových domů obvykle opožděně reagují na změnu úrokové míry hypotečních úvěrů. Trh monitoruje počet domů na prodej ve vztahu k aktuálnímu tempu prodejů. Průměrná cena domů je ukazatelem inflace v daném sektoru, i když jen porovnání výsledků jednotlivých let poskytují pravdivou informaci o inflaci.

Oil and Gas Inventories (Zásoby ropy a zemního plynu)

Ve zprávě se zveřejňují zásoby ropy a zemního plynu za předcházející týden. Tyto údaje jsou ostře sledované obchodníky s ropou. Na nich je závislá i cena futures na ropu, zemní plyn, benzín a topný olej, které následně ovlivňují ceny akcií ropných společností a obecně na energetický sektor. Údaje o zásobách však velmi kolísají a bývají zkreslené sezónními faktory. Čísla za jeden týden jsou nespolehlivá, proto se používá čtyřtýdenní klouzavý průměr.

Philadelphia Fed Survey (Průzkum Fed-u Philadelphia)

Průzkum poskytuje údaje z regionu, který spadá pod jednu z bank Federálního rezervního systému, a to Federální banky ve Philadelphii. Region zahrnuje dvě třetiny státu Pensylvanie, stát Delaware a jih New Jersey. Průzkum indikuje změny v cenách, v zaměstnávání a všeobecných podnikatelských podmínkách ve výrobním sektoru, který odráží očekávání na makroekonomické úrovni.

PPI - Producer Price Index (Index výrobních cen)

Měří změnu cenové úrovně zboží na velkoobchodní úrovni. Počítá se ve třech hlavních podkategoriích: crude - suroviny, intermediate - nedokončená výroba a finished - dokončená výroba. Investory nejvíce sledovanou podkategorií je dokončená výroba a to proto, že nejvíce odráží změnu cen pro konečné spotřebitele. Naopak změny cen zboží na úrovni surovin a nedokončené výroby signalizují příchod inflačních resp. deflačních tlaků. Stejně jako u CPI, i v případě PPI je zveřejňovaná jádrová (core) míra PPI, kde je index PPI očištěn od cen energií a potravin.

Regional manufacturing surveys (Průzkumy regionální výroby)

Existuje několik průzkumů regionální výroby, které jsou seřazeny podle důležitosti regionů a termínů jejich vydání. Průzkum Philadelphia Fed vychází v třetím týdnu v měsíci a je prvním zveřejňovaným průzkumem v daném měsíci. Další významný průzkum je Chicago PMI, který je zveřejňován poslední den v měsíci. Některé další, například průzkumy Atlanta a Richmond Fed jsou zveřejňovány po národním průzkumu NAPM, a proto mají jen okrajový význam.

Retail sales (Maloobchodní tržby)

Maloobchodní tržby jsou ukazatelem celkových maloobchodních příjmů. Jejich měsíční změna reprezentuje vývoj souhrnné spotřebitelské poptávky v daném období. Protože spotřebitelské výdaje jsou nedělitelnou součástí hrubého domácího produktu (GDP) a mají v něm největší váhu, údaje o maloobchodních tržbách informuje analytiky, obchodníky, investory a především Fed o budoucím vývoji národní ekonomiky.

(SEMI Book-to-bill Ratio)

Tento ukazatel vyjadřuje situaci v polovodičovém průmyslu. Sleduje se i za cílem předpovědí plánů výrobců polovodičů, a tím i jejich budoucích cen a zisků. Používá se také jako indikátor obratu ve vývoji celého technologického sektoru.

University of Michigan Consumer Sentiment Index (Index spotřebitelské důvěry vydávaný Michiganskou Univerzitou)

Index Michiganské Univerzity je téměř identický s indexem spotřebitelské důvěry, kterou vydává Conference Board. V průběhu měsíce jsou vydávány dvě zprávy, předběžná a konečná. Jde o telefonní průzkum 500 spotřebitelů o tom, jak vnímají stav nákupních podmínek, podmínek podnikání a osobních financí.

Wholesale trade (Velkoobchodní prodej)

Výkaz o velkoobchodním prodeji obsahuje informace o tržbách velkoobchodníků, stavu jejich zásob na konci měsíce a poměr tržby/zásoby. Údaje jsou dobrým indikátorem budoucí výrobní aktivity.

 

 

Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.